Navigation

Община Доспат въвежда десет електронни услуги


Община Доспат въвежда десет напълно електронни услуги, става ясно от сайта на местната администрация. Услугите са:

Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци;
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси;
Предоставяне на съд за отпадъци;
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат;
Издаване на удостоверение за семейно положение;
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат;
Издаване на удостоверение за наследници; 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес; 
Издаване на скици на недвижими имоти; 
Издаване на маршрутен пропуск; 

За някои от услугите се изисква електронен подпис, а за някои не като има възможност да се извърши и предварителен тест на електронния подпис.

Подаването на заявлението за извършване на определена услуга е он-лайн и не е необходимо клиента да посещава фронт-офиса в Общината.
Това ще улесни до голяма степен обслужването на населението, ще спести много грижи и време.
Достъпът до услугите е чрез сайта  на Община Доспат: препратката се намира в дясната странична лента на заглавната страница, както и в секция "Административни услуги", подсекция "Е-услуги".

С въвеждането на елеткронни услуги ще се подобри значително административното обслужване на населението.Share
Banner
Reactions

Новини от Доспат и региона

Post A Comment: