РИОСВ - Смолян, БДИБР - Пловдив и Регионална лаборатория - Смолян проверяват за побеляване на реките Голяма и Върбица - Вестник на Община Доспат

Breaking

Home Top Ad

Изпратете своята новина на имейл vestnikdospat@mail.bg

Post Top Ad

http://vestnikdospat.blogspot.bg/

28.11.2017 г.

РИОСВ - Смолян, БДИБР - Пловдив и Регионална лаборатория - Смолян проверяват за побеляване на реките Голяма и ВърбицаВъв връзка с получен сигнал за побеляване на реките Голяма и Върбица е разпоредена проверка от екипи на РИОСВ - Смолян, Басейнова дирекция “Източнобеломорски район" - Пловдив и Регионална лаборатория - Смолян. Реките се намират в района на Златоград, а в река Голяма се заустват отпадъчните води на хвостохранилище „Ерма река“. Ще бъде направен пълен оглед на района, с цел установяване на замърсяването и ще бъдат взети водни проби. За резултатите от проверката и необходимостта от предприемане на административно-наказателни мерки, ще бъде предоставена своевременна информация.

Няма коментари:

Post Bottom Ad

https://www.facebook.com/vestnikdospat/