Navigation

Заседание на Общински съвет - Доспат на 31-ви август ... ДНЕВЕН РЕД


П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за Организацията и дейността на Общински съвет –Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М:

Общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.08.2017 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет Доспат при следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка с вх.№ОбС-07-929/18.08.2017г. относно: Отчет за дейността на Общински съвет Доспат и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.
Докладва: Председателя на ОбС Доспат
инж. Адалберт Ферев
2. Докладна записка с вх.№ОбС-01-921/11.08.2017г. относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет Доспат за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
3. Докладна записка с вх.№ОбС-01-930/23.08.2017г. относно: Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Доспат, съгласно измененията на Закона за предучилищно и училищно образование – от чл. 302 до чл. 305 в закона.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
4. Докладна записка с вх.№ОбС-01-932/24.08.2017г. относно: Приемане на Актуализирания план за действие на Община Доспат за интегриране на ромите в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход за периода 2017 – 2020 г.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
5. Докладна записка с вх.№ОбС-01-931/23.08.2017г. относно: Възможност за кандидатстване с проектно/и предложение/я по Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
6. Докладна записка с вх.№ОбС-01-925/17.08.2017г. относно: Кандидатстване на Община Доспат с проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2014 -2020, Мярка 07 – Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2 – Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
7. Докладна записка с вх.№ОбС-01-926/17.08.2017г. относно: Учредяване на право на преминаване и прокарване (сервитут) на трасе за „Реконструкция на довеждащ напорен водопровод до обект „Пречиствателна станция за питейни води и водоем /2-ва резервоара х 500 куб.м/, разположен в ПИ с идентификатор 05462.202.33, землището на с. Борино, Община Борино, област Смолян по Кадастралната карта на с. Борино, Община Борино” в землището на с. Змейца, Община Доспат, област Смолян, през поземлени имоти: 31259.006.537 (част от имот №31259.006.180) – 68 кв.м, вид на територията – горска територия; НТП – иглолистна гора, частна общинска собственост; 31259.006.538 (част от имот №31259.006.261) – 48 кв.м, вид на територията – горска територия, НТП – залесено пасище, общинска собственост; горски територии, находящи се в землището на с. Змейца.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
8. Докладна записка с вх.№ОбС-01-927/17.08.2017 г. относно: Учредяване на право на преминаване и прокарване (сервитут) на трасе за „Реконструкция на довеждащ напорен водопровод до обект „Пречиствателна станция за питейни води и водоем /2-ва резервоара х 500 куб.м/, разположен в ПИ с идентификатор 05462.202.33, землището на с. Борино, Община Борино, област Смолян по Кадастралната карта на с. Борино, Община Борино” в землището на с. Змейца, Община Доспат, област Смолян.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
9. Докладна записка с вх.№ОбС-01-919/10.08.2017г. относно: Разрешаване за сключване на предварителен договор с Идриз Османов Сираков и одобряване на ПУП за ХVІІ-236, кв.5 на с. Късак.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
10. Докладна записка с вх.№ОбС-01-922/11.08.2017г. относно: Замяна на имот собственост на Веселин Сариев от гр. Доспат, засегнат от реализирането на Проект „Изграждане на ул. „Кирил и Методий” в кв.18А на гр. Доспат”, на основание чл. 40, ал. 2, т. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗОС и чл. 199, ал. 1 от ЗУТ.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
11. Докладна записка с вх.№ОбС-01-914/04.08.2017г. относно: Продажба на имот общинска собственост.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
12. Докладна записка с вх.№ОбС-01-906/26.07.2017г. относно: Продажба на имот общинска собственост на собственика в имота.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
13. Докладна записка с вх.№ОбС-01-918/10.08.2017 г. относно: Продажба на недвижими имоти в с. Бръщен и с. Црънча, частна общинска собственост.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
14. Докладна записка с вх.№ОбС-01-893/14.07.2017 г. относно: Продажба на недвижим имот – УПИ ІV, кв. 72 в с. Барутин, частна общинска собственост.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
15. Докладна записка с вх.№ОбС-01-892/14.07.2017 г. относно: Продажба на недвижим имот с пл.сн. №587, участващ в УПИ VІІІ-142, кв.16 в с. Любча, частна общинска собственост.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
16. Докладна записка с вх.№ОбС-01-913/04.08.2017 г. относно: Повторна продажба на недвижими имоти, вещи, машини и съоръжения, частна общинска собственост.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
17. Докладна записка с вх.№ОбС-01-912/04.08.2017 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд необработвана две или повече години.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
18. Докладна записка с вх.№ОбС-01-907/26.07.2017 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд необработвана две или повече години.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
19. Докладна записка с вх.№ОбС-01-920/11.08.2017 г. относно: Отпускане на еднократни помощи, съгласно Наредбата за отпускане на еднократни помощи в Община Доспат.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев

20. Разни.
инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Share
Banner
Reactions

Новини от Доспат и региона

Post A Comment:

0 comments: