Navigation

На вниманието на всички собственици и ползватели на земеделски земи: в срок до 31 юли 2017 година следва да подадете декларация за ползваните земеделски земи

Областна дирекция „ Земеделие” Смолян Общинска служба по земеделие - Доспат


Ви уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че съгласно чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ е необходимо: в срок до 31юли 2017 година да се подаде декларация за ползваните земеделски земи .

Декларацията е по образец и се подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите и важи за стопанската 2017г./ 2018г.
Декларацията се подава лично или от упълномощено лице и в нея се посочват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки отделен имот. Когато имотът е съсобствен, декларацията се подава от един съсобствениците и ползва всички останали съсобственици.

Областна дирекция „ Земеделие” призовава всички собственици и ползватели на земеделски земи да подадат декларация в посочения срок.

Декларирането на ползването е от изключителна важност,както при създаването на споразумения за ползване,така и при кандидатстването по схеми и мерки за директни плащания.

Share
Banner
Reactions

Новини от Доспат и региона

Post A Comment: